The Attitude Club Phuket

The Attitude Club Phuket is a modern society where people from all over the world with different backgrounds, professions and lives come to join and interact their ideas and wisdom to create the ultimate lifestyle and living in Phuket.

Technician

1 Positions

Qualification

  • เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็ค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ มีทักษะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอดจนการซ่อมแซม บำรุงรักษา
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office / Internet ในระดับดี
  • สามารถขับขี่ยานพาหนะทั้งมอเตอร์ไซด์และรถยนต์
  • มีประสบการณ์ใด้านงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทั้งมอเตอร์ไซด์และรถยนต์
  • มีประสบการณ์ใด้านงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Salary

พิจารณาตามความเหมาะสม

Welfare

 

โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี / การฝึกอบรม / ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม / ประกันสังคม

 

อาหารกลางวัน / วันหยุดประเพณี / สิทธิพิเศษในการใช้บริการของธุรกิจในเครือ / ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

 

งานเลี้ยงพนักงานประจำปีและจัดท่องเที่ยวประจำปี

Contact to

HRM

 

Phone: 076-261999

Email: [email protected]

Website: www.theattitudeclub.com